Φρένο στην ολοένα και εντεινόμενη κριτική που ασκείται στην παραγωγή βιοκαυσίμων και στην ενοχοποίηση τους για τις πολύ υψηλές τιμές των τροφίμων επιχειρούν να βάλουν η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), καθώς και ο ΟΗΕ.

H παραγωγή βιοκαυσίμων είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών μας αναγκών σε καύσιμα παρά τον πιθανό ρόλο τους στην αύ­ξηση των τροφίμων, επισημαίνει η ΙΕΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιο­καύσιμα αντιπροσωπεύουν πλέον πε­ρίπου το 50% των επιπλέον καυσίμων που μπαίνουν στην α­γορά εκτός ΟΠΕΚ.

Άλλωστε, η επίθεση που δέ­χονται τα καύσιμα το τελευ­ταίο διάστημα εξηγεί ως ένα βαθμό, σύμφωνα με τους οικο­νομικούς αναλυτές, την κούρσα της τιμής του πετρελαίου, που βαδίζει ολοταχώς προς τα 130 δολάρια/βαρέλι. "Εάν δεν είχαμε αυτά τα βαρέλια (των βιοκαυσίμων) δεν είμαι σίγουρος που θα μπορούσαμε να βρούμε μι­σό εκατομμύριο βαρέλια, με δε­δομένο μάλιστα ότι ο ΟΠΕΚ δεν αυξάνει την ποσόστωση του", τό­νισε χαρακτηριστικά πρίν από λί­γες ημέρες ο Γουίλιαμ Ράμσεϋ, αναπληρωτής εκτελεστικός δι­ευθυντής της ΙΕΑ.

Την ίδια ώρα και ο FΑΟ (ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) ρίχνει νερό στο κρασί του και υ­ποστηρίζει πλέον ότι τα βιο­καύσιμα δεν είναι ο κύριος πα­ράγοντας της τελευταίας κρίσης στα τρόφιμα, αλλά συμβάλλει σε αυτή κατά περίπου 10%. Η ά­ποψη αυτή του FΑΟ έρχεται σε αντίθεση με τις επισημάνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Τα­μείου (ΔΝΤ) και του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου Πολι­τικής Τροφίμων, όργανα τα ο­ποίο θεωρούν ότι τα βιοκαύσι­μα συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 20%-30%.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον FΑΟ οι κυριότεροι παράγοντες για την αύξηση των τιμών των τροφί­μων είναι η πολύ μεγάλη αύ­ξηση της ζήτησης σε τρόφιμα α­πό την Κίνα, λόγω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και η ε­πιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας. Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας σύμ­φωνα με τον FΑΟ που ευθύνε­ται πολύ περισσότερο από τα βιοκαύσιμα είναι η τιμή του πε­τρελαίου, καθώς αυξάνει το κό­στος παραγωγής κι επομένως τις τιμές των τροφίμων.

Για να αποδείξουν την "αθω­ότητα" των βιοκαυσίμων οι α­ναλυτές φέρνουν το εξής πα­ράδειγμα: Η τιμή για τις φακές στην Ινδία έχει αυξηθεί από 300 δολάρια ο τόνος πέρυσι σε 800 δολάρια ο τόνος φέτος. Όμως οι φακές ούτε προορίζονται για βιοκαύσιμα ούτε καλλιεργούνται σε γη που θα μπορούσε να χρη­σιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών.

Πηγή: agrenda


ΣΧΟΛΙΟ: Καλά που το καταλάβατε, μήπως τα παπαγαλάκια αλλάξουν τροπάριο !!!
Το θέμα έχει αναλυθεί στο παρελθόν, και απλά επιβεβαιώνεται η ανάλυση στο άρθρο " Βιοκαύσιμα ή τρόφιμα; "